PERSONDATAPOLITIK

VI ER DEN DATAANSVARLIGE – HVORDAN KONTAKTER DU OS?

Kreativitet & Kommunikation er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som vi har modtaget om dig. Du finder vores kontaktoplysninger her:

Kreativitet & Kommunikation
Bredgade 19E, 2. th.
1260 København K
CVR-nummer: 62969628

Telefon: + 45 3313 4444
E-mailadresse: info@kreakom.dk

Hvis du har spørgsmål til vores behandling af dine oplysninger, er du altid velkommen til at kontakte os.

HJEMMESIDE

Formål
Vi behandler dine oplysninger for at kunne sende dig nyhedsbreve du har givet samtykke til, at modtage. Ved dialog med vores KreaBot kan du give oplysninger, som bruges til at kontakte dig om et eventuelt medlemskab af Kreativitet & Kommunikation, og oplysningerne behandles så til brug for denne kontakt. Ved indsendelse af forslag til arrangementer, bruges oplysningerne til administration af forslag samt eventuel kontakt om det konkrete forslag.

Hvilke typer personoplysninger behandler vi?

 • Navn
 • E-mailadresse
 • Telefon-/mobilnummer
 • Stillingsbetegnelse
 • Virksomhed samt kontaktoplysninger herom (som udgangspunkt ikke persondata)

Hvor dine personoplysninger stammer fra
Du indtaster selv oplysningerne i forbindelse med samtykke til nyhedsbreve eller ved brug af KreaBot eller ved indsendelse af forslag til arrangement.

Retsgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger
I tilfælde af samtykke, behandles oplysningerne på baggrund af art. 6, st. 1, litra a.
Oplysninger derudover behandles på baggrund af Kreativitet & Kommunikations legitime interesse i at kunne imødekomme forespørgsler, jf. art. 6, stk. 1, litra f.

Opbevaring
Ved samtykke til nyhedsbreve opbevares oplysningerne indtil 2,5 år efter, at du har trukket dit samtykke tilbage. Ved brug af KreaBot, der resulterer i indmeldelse i Kreativitet & Kommunikation, se afsnittet om indmeldelse og medlemskab. Ved brug af KreaBot uden indmeldelse slettes oplysningerne senest efter 1 år. Ved data i forbindelse med forslag til arrangement gemmes oplysningerne indtil forslaget er behandlet.

Videregivelse
Vi overfører dine personoplysninger til modtagere uden for EU og EØS. Det drejer sig om Mailchimp, som er beliggende i USA. Oplysninger overføres på baggrund af europæiske standardkontrakter, hvilket er et udtryk for, at der opretholdes et tilstrækkeligt beskyttelsesniveau, jf. de europæiske databeskyttelsesregler.

ARRANGEMENTER

Formål
Når du tilmelder dig et af vores arrangementer beder vi dig om dine oplysninger, så vi kan bekræfte, administrere, fakturere og evaluere et givent arrangement. Derudover bruges billeder til opdateringer på sociale medier (Facebook, Twitter og LinkedIn) samt kreakom.dk til promovering og information.

Eventuelle optagelser af online/hybrid møder bruges efterfølgende til deling til de deltagende, deling med KreaKoms medlemmer eller til KreaKoms interne brug.

Hvilke typer personoplysninger behandler vi?

 • Navn
 • E-mailadresse
 • Telefon-/mobilnummer
 • Stillingsbetegnelse
 • Virksomhed samt kontaktoplysninger herom (som udgangspunkt ikke persondata)
 • Billeder taget til arrangementer (ønsker man ikke at fremgå af billeder, kan man rette henvendelse til en medarbejder fra Kreativitet & Kommunikation eller til fotografen til det konkrete arrangement)
 • Optagelser af online/hybridmøder, der typisk indeholder ovenstående oplysninger

I konkrete tilfælde kan der være brug for oplysning om særlige allergier, fx mad. Der vil i den konkrete situation blive indhentet samtykke til behandling, samt orienteret om, hvem oplysningerne evt. videregives til. De resterende oplysninger her, om behandling af data ved arrangementer, vil være gældende.

Hvor dine personoplysninger stammer fra
Du indtaster selv oplysningerne i forbindelse med tilmeldelse til et arrangement. I tilfælde af fakturering kan manglende oplysninger være indhentet telefonisk eller via offentlige kilder. Billeder tages til de konkrete arrangementer.

Retsgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger
Oplysninger behandles på baggrund af Kreativitet & Kommunikations legitime interesse i at kunne imødekomme tilmeldinger til arrangementer samt at kunne skabe overblik over medlemsvirksomhedernes brug af denne medlemsservice, jf. art. 6, stk. 1, litra f.

Opbevaring
Oplysningerne opbevares så længe, det er nødvendigt for at kunne gennemføre det konkrete arrangement eller række af arrangementer og at evaluere dem. Efterfølgende anonymiseres de, så det kun fremgår antallet af deltagere fra en medlemsvirksomhed, hvilket vil blive opbevaret så længe, virksomheden er medlem eller et år efter endt opsigelsesperiode. Ved arrangement, der faktureres, opbevares oplysningerne i regnskabsåret plus fem år, jf. kravene fastsat i bogføringsloven.

Billeder bliver som udgangspunkt ikke taget ned af sociale medier og hjemmesider – ved sagligt ønske om sletning, kan man selvfølgelig bede om dette på info@kreakom.dk. Billeder der ikke bruges i den forbindelse vil blive slettet i nærmeste fremtid efter arrangementets afholdelse.

Videregivelse
Der vil blive uddelt deltagerlister og/eller udsendt kalenderinvitationer, hvor du vil fremgå for andre deltagere og oplægsholdere. Ønsker du ikke at fremgå på denne, kan der rettes henvendelse til info@kreakom.dk eller på + 45 33 13 44 44 inden arrangementet.

Vi overfører dine personoplysninger til modtagere uden for EU og EØS. Det drejer sig om Mailchimp som er beliggende i USA. Oplysninger overføres på baggrund af europæiske standardkontrakter, hvilket er et udtryk for, at der opretholdes et tilstrækkeligt beskyttelsesniveau, jf. de europæiske databeskyttelsesregler.

Derudover vil der ved evalueringer blive overført data til SurveyMonkey, som ligeledes er beliggende i USA. Oplysninger overføres på baggrund af europæiske standardkontrakter, hvilket er et udtryk for, at der opretholdes et tilstrækkeligt beskyttelsesniveau, jf. de europæiske databeskyttelsesregler. SurveyMonkey fremgår af Data Privacy Framework.

Samarbejdspartnere og andre aktører, som medvirker til afvikling af arrangementer vil i visse situationer modtage data om tilmeldte. Det vil altid fremgå af det konkrete arrangement, hvem disse er.

ANALYSER

Formål
Formålet er at lave relevante og målrettede analyser til medlemmerne med aktuelle branchespecifikke emner. Derudover vil nogle analyser og de data, der indsamles blive brugt i den politiske interessevaretagelse samt til status over vores medlemsvirksomheders tilstand og foreningens tilstand og udvikling. Derudover er formålet at kunne evaluere ydelser/arrangementer/etc.
Det kan ligeledes i visse sammenhænge være vigtigt at vide, hvem der svarer på analyserne.

Hvilke typer personoplysninger behandler vi?

 • Navn
 • E-mailadresse
 • Telefon-/mobilnummer
 • Stillingsbetegnelse
 • Virksomhed samt kontaktoplysninger herom (som udgangspunkt ikke persondata)

Hvor dine personoplysninger stammer fra
Oplysningerne indtaster du selv – enten direkte ifm. med deltagelse i analyse eller ved tilmelding til arrangement, hvor du efterfølgende modtager evaluering. Ofte vil persondata reelt ikke være det afgørende i analysesammenhæng, men de er først og fremmest grundlaget for at kunne lave saglige analyser.

Retsgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger
Oplysninger behandles på baggrund af Kreativitet & Kommunikations legitime interesse i at kunne varetage medlemmernes interesser og kunne udbyde og foretage de analyser, som er relevante for branchen, medlemmerne og foreningen. Derudover er det i foreningens interesse, i evalueringssammenhæng, at kunne forbedre og reflektere over de evaluerede ydelser/arrangementer/etc. Behandlingen foretages jf. art. 6, stk. 1, litra f.

Opbevaring
Ved analyser, hvor persondata ikke har relevans, slettes persondataen, når analysen er udarbejdet og endelig. Ved analyser, herunder evalueringer, hvor persondata har en vis betydning, opbevares de indtil 2 år efter indhentelse.

Videregivelse
Vi overfører dine personoplysninger til modtagere uden for EU og EØS. Det drejer sig om SurveyMonkey, som er beliggende i USA. Oplysninger overføres på baggrund af europæiske standardkontrakter, hvilket er et udtryk for, at der opretholdes et tilstrækkeligt beskyttelsesniveau, jf. de europæiske databeskyttelsesregler.

INDMELDELSE OG MEDLEMSKAB

Formål
Ved indmeldelse og medlemskab i Kreativitet & Kommunikation afgives persondata, der primært bruges som info og kontaktoplysninger på ledende medarbejdere.

Hvilke typer personoplysninger behandler vi?

 • Navn
 • E-mailadresse
 • Telefon-/mobilnummer
 • Stillingsbetegnelse
 • Virksomhed samt kontaktoplysninger herom (som udgangspunkt ikke persondata)

Hvor dine personoplysninger stammer fra
Oplysninger gives fx ved indmeldelse, fuldmagter eller ved oplysning om udskiftning på konkrete stillinger. Oplysningerne stammer enten fra dig selv, din virksomhed eller en database (offentligt tilgængelige kilder, CVR-registret eller Bisnode Danmark A/S.) Der vil ved indmeldelse som minimum blive indsamlet oplysninger om stillingerne (eller tilsvarende): CEO, CFO, COO samt ledende HR-medarbejder.

Retsgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger
Oplysninger behandles på baggrund af Kreativitet & Kommunikations legitime interesse i at kunne varetage medlemmernes interesser og foreningens interesser samt daglige virke. Behandlingen foretages jf. art. 6, stk. 1, litra f.

Opbevaring
Oplysningerne vil blive opbevaret så længe virksomheden er medlem og minimum 1 år efter opsigelsesperiodens udløb, eller så længe eventuelle lovkrav bestemmer det.

NÅR DU ER I KONTAKT MED OS

Formål
Når du kontakter os, enten elektronisk eller telefonisk, behandles dine oplysninger for at kunne imødekomme din henvendelse eller for at kunne varetage foreningens interesser.

Hvilke typer personoplysninger behandler vi?

 • Navn
 • E-mailadresse
 • Telefon-/mobilnummer
 • Stillingsbetegnelse
 • Virksomhed samt kontaktoplysninger herom (som udgangspunkt ikke persondata)
 • Andre oplysninger, du selv afgiver

Hvor dine personoplysninger stammer fra
Oplysningerne stammer enten fra din egen henvendelse, fra offentligt tilgængelige kilder eller fra andre, der har givet os dine oplysninger.

Retsgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger
Oplysninger behandles på baggrund af Kreativitet & Kommunikations legitime interesse i at kunne varetage medlemmernes og dermed foreningens interesser og at kunne besvare henvendelser. Behandlingen foretages jf. art. 6, stk. 1, litra f.

Opbevaring
Oplysningerne vil blive opbevaret så længe, de findes nødvendig for formålet.
Her kan flere parametre være afgørende – juridisk forældelse, foreningens virke, kontaktens indhold m.m.

DATABEHANDLERE

Oplysningerne kan overlades til eksterne leverandører, herunder databehandlere, som der er indgået databehandleraftaler med, hvor det er nødvendigt.

DINE RETTIGHEDER

Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig. Du kan læse mere om dine rettigheder her eller i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.

Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder skal du kontakte os på info@kreakom.dk.

Ret til at se oplysninger (indsigtsret)
Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig samt en række yderligere oplysninger.

Ret til berigtigelse (rettelse)
Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.

Ret til sletning
I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.

Ret til begrænsning af behandling
Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

Ret til indsigelse
Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores eller lovlige behandling af dine personoplysninger.

Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet)
Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring.

Klage til Datatilsynet
Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.

DOKUMENTOPLYSNING

Kreativitet & Kommunikations persondatapolitik er opdateret 15.2.2024.